Projects

"Monolit 99" LTD. has always been committed to extend its business one step further to a higher level. In the period 2013-2014, the company successfully completed an investment project with the support of OP "Competitiveness".
eu_flag nsrr op_competitiveness
EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund

We invest in you future
www.eufunds.bg
Operational Programme "Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy"
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

От 23.10.2013 г. до 22.04.2014 г. „Монолит 99” ООД реализира проект „Изграждане на енергоспестяваща технологична линия за производство на арматурни заготовки за строителството и соларна инсталация за БГВ за постигане на устойчив икономически и екологичен ефект в Монолит 99 ООД”, финансиран от схема за безвъзмездно финансиране „Енергийна ефективност и зелена икономика” в рамките на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.
Проектът е на стойност 429 482,82 лв. с 50% безвъзмездно финансиране и обхваща период от 6 месеца.

Планираните дейности ще позволят на „Монолит 99” ООД да инвестира в създаването на нова производствена линия от 5 броя машини за обработване на арматурна стомана и производство на заготовки за строителството.

Проектът обхваща още закупуване и монтаж на соларна инсталация за БГВ, което ще допринесе за постигане на устойчив икономически и екологичен ефект в предприятието. В резултат на въвеждането на използването на възобновяем енергиен източник се очаква спестената енергия само от тази мярка да бъде в размер на повече от 17%.

В дългосрочен план стратегическата визия за развитие на компанията е свързана с устойчив растеж и поддържане на конкурентоспособността на „Монолит 99” ООД чрез диверсифицирани продукти и услуги за осигуряване на комплексно обслужване на своите клиенти на конкурентни цени. Съществена цел на компанията е и повишаването на приходите от продажби на националния пазар и навлизане на чужди пазари.


Този проект се финансира с подкрепата на Европейския съюз чрез Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Монолит 99 ООД и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще