Проекти


"Монолит 99" ООД винаги се е стремял да разшири своята дейност. В периода 2013-2014 г. фирмата успешно реализира инвестиционен проект с подкрепата на ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ".
eu_flag nsrr op_competitiveness
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще
www.eufunds.bg
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
21.11.2013 г.
Монолит разширява дейността си по европейски проект
На 23.10.2013 г. фирма „Монолит 99” ООД стартира проект „Изграждане на енергоспестяваща технологична линия за производство на арматурни заготовки за строителството и соларна инсталация за БГВ за постигане на устойчив икономически и екологичен ефект в Монолит 99 ООД”, финансиран от схема за безвъзмездно финансиране „Енергийна ефективност и зелена икономика” в рамките на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.
Проектът е на стойност 429 482,82 лв. с 50% безвъзмездно финансиране и обхваща период от 6 месеца. Целта, която предприятието си поставя, е да повиши своята конкурентоспособност и да постигне устойчив икономически и екологичен ефект чрез инвестиция в енергоспестяваща технологична линия  и въвеждане използването на възобновяем енергиен източник.

И по-специално:

  • Да подобри пазарните позиции и да повиши обема на приходите на дружеството чрез разширяване на дейността и диверсификация на продукцията;
  • Да привлече нови клиенти и да затвърди дългосрочни партньорства чрез прилагане на гъвкава ценова политика в резултат на намаленото енергопотребление и формираната по-ниска себестойност на предлаганите продукти и услуги;
  • Да намали консумацията на енергия и разходите за енергопотребление;
  • Да реализира инвестиционен проект с ниски разходи за експлоатация и поддръжка на предвидените материални активи;
  • Да оптимизира работните процеси и да подобри цялостния производствен процес.
  • Да намали парниковите емисии на СО2 с цел намаляване на вредното влияние върху околната среда.
  • Да подобри безопасните и здравословни условия на труд в предприятието.
  • Да създаде 1 ново работно място като запази настоящия персонал в предприятието след приключване на проекта.
Планираните дейности ще позволят на „Монолит 99” ООД да инвестира в създаването на нова производствена линия от 5 броя машини за обработване на арматурна стомана и производство на заготовки за строителството. Формирането на новата за дружеството дейност ще го направи по-конкурентоспособно и по този начин ще може да отговори на изискванията на пазара за комплексно обслужване. Закупуването и въвеждането в експлоатация на новите машини ще осигурят перспектива за развитие на фирмата и възможност за предлагане на гъвкави решения на клиентите с висока производителност и висока степен на енергийна ефективност за самото предприятие.
Проектът обхваща още закупуване и монтаж на соларна инсталация за БГВ, което ще допринесе за постигане на устойчив икономически и екологичен ефект в предприятието. В резултат на въвеждането на използването на възобновяем енергиен източник се очаква спестената енергия само от тази мярка да бъде в размер на повече от 17%. Всички дейности, предвидени по проекта ще бъдат реализирани в условия на пълна прозрачност и ще бъдат обществено оповестени съгласно изискванията за визуализация и публичност на Оперативна програма Конкурентоспособност.

7.03.2014 г.
Нови възможности за производство с европейско финансиране
Монолит 99 ООД завърши изпълнението на проект „Изграждане на енергоспестяваща технологична линия за производство на арматурни заготовки за строителството и соларна инсталация за БГВ за постигане на устойчив икономически и екологичен ефект в Монолит 99 ООД”, финансиран от схема за безвъзмездно финансиране „Енергийна ефективност и зелена икономика” в рамките на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.
В резултат на реализираните дейности в предприятието беше монтирана и заработи нова автоматична производствена линия от 5 броя машини за обработване на арматурна стомана и производство на заготовки за строителството. Досегашното ограничение в асортиментната гама като търговско предлагане ще се компенсира с технологичните възможности за производство на индивидуални поръчки според специфичните технически изисквания на клиентите за съответния обект. Така дружеството ще може да отговори на изискванията на пазара за комплексно обслужване. Високата производителност на машините и качеството на предлаганата продукция ще направят Монолит търсен партньор на пазара.
Към новото производство бяха пренасочени двама човека от съществуващия персонал на предприятието и открито едно ново работно място, което също е вече функциониращо. В рамките на проекта беше внедрена и соларна инсталация за битова гореща вода, която подобрява социално-битовите условия за персонала и намалява разходите за ел. енергия.
В дългосрочен план инвестиционния проект ще намали обема на консумацията на енергия и разходите за енергопотребление, а от там и на себестойността на произвежданата продукция.
Стратегическата визия за развитие на компанията е свързана с устойчив растеж и поддържане на конкурентоспособността на „Монолит 99” ООД чрез диверсифицирани продукти и услуги за осигуряване на комплексно обслужване на своите клиенти на конкурентни цени. Съществена цел на компанията е и повишаването на приходите от продажби на националния пазар и навлизане на чужди пазари.

Тозии проект се финансира с подкрепата на Европейския съюз чрез Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Монолит 99 ООД и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще