Сертификати

Управление на качеството
/Сертификати
ISO 9001-2015-EN
ДЕКЛАРАЦИЯ

Основната дейност на „МОНОЛИТ-99” OOД е производство на арматурни заготовки, армо-пакети, шлицови стени и анкерни устройства. Производство на метални конструкции, профилирана ламарина и обкантващи елементи. Търговия с метали и доставка до клиент.

Основната ни цел е непрекъснато да подобряваме своите дейности по отношение на качеството на предлаганите продукти и съпътстващи услуги, като и чрез атрактивната ни ценова политика да привличаме все повече клиенти.

Ангажирани сме да осигурим изпълнението на приетата политика за управление, подходяща за поставените цели за изпълнение и развитие, която да е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в нашето дружество и от всички изпълняващи дейности от наше име.

За ефикасно и ефективно провеждане на политиката по управление, са определят основните стратегически насоки за управление:

• Клиентите на дружеството са наши партньори;
• Усвояване и внедряване на нови технологии, усъвършенстване на методите на работа, използвания инструментариум и техника;
• Поддържане на обмен на информация между всички заинтересовани страни, за да постигаме на съответствие с изискванията на клиентите ни;
• Ефективно използване на материалните, човешките и финансови ресурси;
• Осигуряване и поддържане на мотивираност, компетентност на персонала и съпричастност към извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на добри резултати;
• Постигане и поддържане на съответствие и спазване на всички приложими нормативни изисквания;

За реализиране на тези цели и задачи в „МОНОЛИТ-99” OOД е разработена, внедрена и се поддържа система за управление, съответстваща на международния стандарт ISO 9001 .

В качеството си на Управители на дружеството, декларираме своята ангажираност да осигуряваме необходимите ресурси и да създаваме условия за стриктно спазване изискванията на системата за управление и на всички приложими нормативни актове.