Политика за поверителност

/Политика за поверителност

 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящата политика за защита на личните данни ние, МОНОЛИТ 99 ООД (наричано също МОНОЛИТ 99) , ЕИК 104110242, с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Св.Княз Борис І № 86,  имаме за цел да Ви информираме как при осъществяване на ежедневните си дейности обработваме личните Ви данни.

Настоящата политика не се прилага за обработка на личните данни на нашите служители и изпълнители по граждански договори (физически лица). Правилата във връзка със събиране и обработване на този вид данни са подробно описани в утвърдената от МОНОЛИТ 99 „Вътрешна политика за обработка на личните данни“.

 1. Обработване на лични данни. Администратор на лични данни

             МОНОЛИТ 99 е администратор на лични данни съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан накратко Регламент 2016/679 или Регламента). МОНОЛИТ 99 осъществява своята дейност изцяло  при спазване на изискванията на Регламента и предприема всички нужни мерки за  защита и опазване на личните данни.

            Данните на администратора на лични данни са следните:

            а) име: МОНОЛИТ 99 ООД;

            б)  ЕИК 104110242;

            в)  адрес: гр.  гр. Горна Оряховица, ул. Св.Княз Борис І № 86;

            г)  имейл адрес: office@monolit99.com

            д) координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните: office@monolit99.com

 1. Каква информация събираме за Вас?

2.1. Във връзка с извършваната от нас дейност (данни на клиенти)

МОНОЛИТ 99 събира и обработва Ваши лични данни в случаите, в които Вие желаете да ползвате нашите услуги и/или да направите поръчка. Ние събираме и обработваме следните Ваши данни:

 • три имена;
 • единен граждански номер (ЕГН);
 • адрес (когато това е необходимо);

МОНОЛИТ 99 събира и обработва горепосочените данни за осъществяване на дейността си по закон[1]. Тези данни са ни необходими, за да можем да предоставим качествени и своевременни услуги и да изпълним Вашите поръчки, както и за да спазим изискванията на българското законодателство – с цел предоставяне на оферта, сключване на договори и др.

 2.2. Във връзка с поддържане на нашата интернет страница     

МОНОЛИТ 99 използва личните Ви данни при попълване на формата за контакти на нашата уебстраница – https://www.monolit99.com. В този случай ние събираме и обработваме следните данни:

 • име – когато желаете да се свържете с нас чрез формата за контакти;
 • имейл адрес– отново при връзка с нас чрез формата за контакти;

При използване на горепосочената форма за контакти, Вие ни изпращате съобщение, на което ще получите отговор в разумен срок. Моля не посочвайте в съобщението чувствителна информация (расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация).  Уведомяваме Ви, че всички съобщения, в които е посочена чувствителна информация, ще бъдат изтривани в момента на постъпване в системата ни и няма да получат отговор.

 • Данни на доставчици

При извършване на дейността си, най-вече с цел спазване изискванията на данъчното и счетоводното законодателство, ние събираме и обработваме следните данни на нашите доставчици:

 • име;
 • адрес;
 • телефон (при необходимост).

2.4.  Данни на кандидати за работа

           В качеството си на работодател, МОНОЛИТ 99 провежда конкурси с цел набиране на нови служители. От кандидатите за работа ние събираме следните лични данни:

– име;

– дата на раждане;

– телефон;

– адрес (ако лицето го е предоставило при изготвяне на своята автобиография);

– телефон;

– трудов стаж до датата на подаване на заявлението за кандидатстване;

– образование (лицето следва да посочи образованието,  релевантното за длъжността, за която кандидатства).

 1. Как използваме Вашите лични данни и на какво правно основание ги обработваме?

3.1. Законосъобразност на обработването

Ние обработваме Вашите лични данни на следните две основания:

 • за да изпълним договор, по който Сте страна – МОНОЛИТ 99 извършва услугите си и изпълнява Вашите поръчки на основание договорни отношения между Вас и Дружеството. Тези договорни отношеният могат да бъдат обективирани както в писмена, така и в устна форма, като наш приоритет е сключването на писмени договори с клеинтите ни. МОНОЛИТ 99 си запазва правото при отказ от предоставяне, използване или съхраняване на личните Ви данни, да не извърши съответната услуга∕поръчка.
 • за да спазим законови задължения, които се прилагат спрямо нас – спазване на търговското, счетоводното и данъчното законодателство;
 • при предоставяне на съгласие от субекта на данните, когато използвате формата ни за контакти на нашия уебсайт.

 3.2.     Принципи, които спазваме при обработка на данните Ви

        При събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, ние спазваме следните принципи, установени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2016/679:

 • принцип на „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“ – личните Ви данни обработваме  законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
 • принцип на „ограничение на целите“ – събираме данните за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • принцип на „свеждане на данните до минимум“ – ние обработваме толкова лични данни,  подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • принцип на „точността“ – ние обработваме и поддържаме данните в актуален вид, като предприемаме всички разумни мерки, за да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на тези данни, за които не е станало достояние, че са неточни. Всеки един от клиентите ни е задължен да предостави точни и актуални лични данни и да ни информира своевременно при промяна в процесните данни;
 • принцип на „ограничение на съхранението“ – данните, обработвани от МОНОЛИТ 99, се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които те се обработват. При съхранението и архивирането на данните, ние се съобразяваме изцяло с действащата норамтивна уредба –  Регламент 2016/679, Закон за защита на личните данни и редица специални закони, действащи в сферата на търговското, данъчното и счетоводното законодателство;
 • принцип на „цялостност и поверителност“ – МОНОЛИТ 99 обработва личните Ви данни по начин, който гарантира подходящо ниво на тяхната сигурност, като предприема редица средства и прилага подходящи технически и организационни мерки за защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба.

3.3. Цели на обработка на лични данни и срок за съхраняване

3.3.1. Данни на клиенти

Цели МОНОЛИТ 99 обработва данните на своите клиенти с оглед предоставяне на извършваните от Дружеството услуги и∕или изпълнение на Вашите поръчки и изпълнение на изискванията на търговското, данъчното и счетоводното законодателство.

Срок за съхранениепри определяне на сроковете за съхранение на информацията, за критерии са използвани нормативните актове, действащи в сферата търговското, данъчното и счетоводното законодателство, като например: Търговски закон, Закон за счетоводството, Закон за кооперативното подоходно облагане и др, както и сключените между клеинтите и Дружеството договори. Сроковете за съхранение са различни, съобразно вида данни и документация, в която тези данни се съдържат, както и срокът на сключения между Дружеството и клиента договор (договорения краен срок за извършване на представените от нас услуги или определеният срок за изпълнение на поръчката).

3.3.2. Данни, получени от формата за контакти на нашата интернет страница

             Целипри ползване на нашата интернет страница, може да се свържете с нас чрез попълване на формата за контакти. Целта за събиране и обработване на личните Ви данни е да улесним комуникацията между клеинтите ни (настоящи или бъдещи) и МОНОЛИТ 99. Ползвайки формата за контакти, Вие предоставяте личните си данни чрез доброволно съгласие.

Срок за съхранение – данните, получени от формата за контакти, се съхраняват до момента, в който получите нашия отговор, след което се изтриват. Във всеки случай тези данни не се съхраняват за срок по-дълъг от 30 тридесет дни.

3.3.3. Данни на доставчици

             Цели обработката и съхранението на данните на доставчиците ни се извършва с оглед спазване на произтичащите с тях договорни задължения и разпоредбите на данъчното и счетоводното законодателство.

Срок за съхранение – при определяне на сроковете за съхранение на информацията за критерии са използвани нормативните актове, действащи в сферата на данъчното и счетоводното законодателство, като (но не само) Закон за счетоводството, Закон за кооперативното подоходно облагане и др. Сроковете за съхранение са различни, съобразно вида данни и документация, в която тези данни се съдържат.

Сроковете за съхранение се определят и предвид договорните отношения между доставчиците и МОНОЛИТ 99.

3.3.4. Данни на кандидати за работа

             Цели МОНОЛИТ 99 обработва лични данни на лицата, кандидатстващи за работа в Дружеството, с цел извършване на подбор, провеждане на интервю за работа и други.

             Срок за съхранение – личните данни на лицата, кандидатстващи за работа, се съхраняват до момента, до който приключи срокът за провеждане на конкурса/интервюто, след което се изтриват. МОНОЛИТ 99 съхранява лични данни от тази категория само в случая, че лицето изрично е поискало това, с цел използване на данните при последващи конкурси за работа. В искането си кандидатът за работа изрично посочва и срокът, до който могат да се пазят данните му, като процесното искане може да бъде оттеглено във всеки един момент от лицето, което го е подало.

 

 1. На кого предоставяме личните Ви данни?

МОНОЛИТ 99 предоставя лични данни на трети страни, когато това се налага по силата на нормативен акт и/или договорно задължение. Така например личните Ви данни могат да бъдат предоставени на Национална агенция по приходите, поради изискванията на данъчното законодателство.

Ако желаете да получите изчерпателна информация относно третите лица, на които предоставяме данните Ви, моля отправете писмено искане до нас, при спазване на процедурата, подробно описана в т. 6 от настоящата Политика.

 1. Автоматизирано вземане на решения

МОНОЛИТ 99 не взема решения във връзка със субекта на данните, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране

 1. Какви са Вашите права?

             Във връзка с обработката на личните Ви данни Вие имате следните права:

             6.1.  Право на достъп до личните Ви данни.

Всяко едно лице има право да получи от МОНОЛИТ 99 информация за това дали се обработват лични  данни свързани с него и ако Дружеството действително обработва Ваши лични данни, да получите достъп до тях и да получите информация относно:

– целта на обработката;

– вида на данните, които се обработват;

– предоставят ли се личните Ви данни на други лица и ако да – на кого;

– какви са критериите, във връзка с които е определен срокът за съхранение на данните, а в случай, че е налице фиксиран срок за съхранение – какъв е той;

– какви са правата Ви във връзка с коригиране и изтриване на личните Ви данни;

– какво е правото Ви на жалба срещу обработката на данните и кой е компетентния орган, до който следва да отправите жалбата си;

– съществува ли автоматизирано вземане на решения относно обработката на личните Ви данни, включително профилирано.

Забележка! Ако отговорите или част от отговорите на поставените въпроси се намират в изготвената от МОНОЛИТ 99 Политика за поверителност, Дружеството има право да се позове директно на политиката и да не представя повторно информация. За целта Дружеството е длъжно да посочи в коя точка и подточка от политиката се съдържат отговорите на поставените от Вас въпроси.

             6.2. Право на коригиране на данните и възражение срещу обработването.

             Всяко едно лице има право да поиска от Дружеството да коригира неточните лични данни, свързани с него или да поиска попълване на непълните личните данни, ако това е приложимо, както и да възрази срещу обработването на данните, ако това обработване е на основание чл. 6, пар. 1, буква д и е от Регламент 2016/679.

6.3. Право на изтриване на личните данни.

             Когато е приложимо, субектът на личните данни има право да  изиска от МОНОЛИТ да изтрие всички лични данни за него, които Дружеството обработва и съхранява.

Това право може да се използва само в предвидените в Регламента и Закона за защита на личните данни случаи и се дерогира в случаите, в които са налице посочените в Регламента и Закона осннования за отказ от изтриване на данните (виж чл. 17 от   Регламент 2016/679). Така например МОНОЛИТ 99 има право да откаже да изтрие данните Ви, ако не е изтекъл законоустановения срок, в който следва да се съхраняват тези данни или ако е съхраняването на данните е нужно за установяването, упражняването или защитата на наши правни претенции/интереси. Посочените случаи не са изчерпателни, а представляват единствено примерни ситуации.

6.4. Право на ограничаване на обработването.

Всяко едно лице, субект на данните, има право да изиска от МОНОЛИТ 99 да ограничи обработването. Ограничаването на обработването се допуска само в законоустановените случаи, предвидени в чл. 18 от Регламент 2016/679.

6.5. Право на преносимост на данните

              В случай, че обработваме личните Ви данни на основание съгласие на субекта или договорно задължение И обработването на данните се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните си данни и да ги прехвърлите на трето лице, като посочите начин и формат, в който да Ви бъдат предоставени. Ако МОНОЛИТ 99 не може да предостави данните по посочения от Вас начин/формат поради обективни причини, то същите ще станат Ваше достояние по определен от Дружеството начин и формат, за което ще бъдете изрично информирани.

6.6. Право на оттегляне на съгласие за обработка на личните Ви данни

             Това право може да реализирате само в случаите, в които личните Ви данни се обработват на основание дадено от Вас съгласие (виж т. 3 от настоящата Политика за поверителност). Оттеглянето на съгласие може да се извърши по всяко време по начина, описан по-долу („Начин на реализиране на правата Ви“?).

 

Начин на реализиране на правата Ви?

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. гр. Горна Оряховица, ул. Св.Княз Борис І № 86. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на имейл адрес:  office@monolit99.com

Заявлението трябва да съдържа:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 5. нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Дружеството изготвя писмен отговор на заявлението в 14 работни дни, считано от деня на получаването му от Дружеството, освен ако са необходими допълнителни становища и/или проучвания преди да се даде окончателен отговор. В тези случаи МОНОЛИТ 99 уведомява в 14-дневния срок заявителя, че по обективни причини срокът за произнасяне се удължава, като изрично посочва новия срок.

Отговорът се получава лично от субекта или негов представител (редовно упълномощен) в седалището на Дружеството, отдел „Регистратура“ след проверка на самоличността на лицето чрез справка в документ за самоличност. Заявителят подписва екземпляр от Отговора, който остава при Дружеството.

 1. Жалба до надзорен орган.

             Всяко едно лице има право на жалба относно начина на обработка на личните му данни. Жалбата се депозира до Комисия за защита на личните данни по реда, посочен в Закона за защита на личните данни. Комисията за защита на личните данни е със следните кординати:         – адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2;

– тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25;

– имейл: kzld@cpdp.bg;

– уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Заключителни разпоредби

Настоящата политика за поверителност е изготвена въз основа на РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Политиката може да стане Ваше достояние на в сградата на МОНОЛИТ 99 и чрез интернет сайта на Дружеството.

Тази политика е утвърдена от управителя на „МОНОЛИТ 99“ ООД  със Заповед № 139 01.11.2018г.

[1]Предметът на дейността на МОНОЛИТ 99 ООД е съобразен с разпоредбите на българското законодателство и е изрично посочен в търговския регистър. Предметът на дейност  на Дружеството е както следва: вътрешно-външнотърговска дейност, внос, износ, реескпорт и бартер; проучване, проектиране и инжинерингова дейност в областта на машиностроенето, приборостроене и информатика;производство и търговия с машини и съоръжения, програмни продукти, инертни огнеопорни материали, кожи и изделия от тях в страната и чужбина;строителна, строителномонтажна, строително ремонтна и транспортна дейност; агенция за недвижими имоти-закупуване, отдаване под наем и продажба;транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина;търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица;комисионна, консигнационна, лизингова, маркетингова, рекламна, информационна, туристическа и импресарска дейност;производство изкупуване, преработка и реализация в страната и чужбинана всички разрешени от закона видове промишлена и селскостопанска продукция;леки и товарни таксиметрови услуги;сделки с интелектуална собственост;разкриване и експлоатация на хранителни и питейни заведения;вътрешен и международен туризъм;разкриване на предприятия за производство на изделия от метал, пластмаса, каучук, дърво, кожа и текстил и търговия с тях в страната и чужбина и други дейности и услуги, разрешени от закона.